.

سازمان بهشت زهرا(س) در تاریخ 27/08/81 طی نامه 34/3/1/4206 مورخ 21/7/81 که از اداره کل امورشهرداریهای وزارت کشور واصل گردیده بود تأسیس شد.

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری وبند پانزده ماده هفتادو یک قانون تشکیلات ، وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب 01/03/75 تأسیس می گردد و وابسته به شهرداری کرمان می باشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی واداری است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه وآیین نامه های مصوب طبق اصول بازرگانی و به صورت خود گردان و خودکفا اداره می شود.